Online objednanie k lekárom mojlekar.eu
| Online objednanie k lekárovi | Registrácia pacient | Registrácia lekár

Už za 1 minútu sa môžete objednať online

Pre pacientov zadarmo!

Registrácia pacienta

Titul
Meno Priezvisko
Mesto
Rok narodenia
Zdravotná poisťovňa
E-mail Telefón
Heslo
Zopakuj heslo
(Prepíšte znaky z modrého obrázku)
Všeobecné podmienky www.mojlekar.eu

I. Základné ustanovenia a pojmy
1.1 Prevádzkovateľom portálu je spoločnosť Ellington a.s. .:
Za lančekom 715/5, 972 17 Kanianka
IČO 43 892 809
DIČ: 2022512052

kontaktný e-mail: info@mojlekar.eu

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Trenčín., oddiel Sa, vložka č.: 10549/R
(ďalej len Prevádzkovateľ)

1.2 Prevádzkovateľ aktuálne prevádzkuje tento portál: www.mojlekar.eu
Ďalej len Portál.

1.3 Užívateľ Portálu - pacient je akákoľvek fyzická osoba, ktorá má záujem o informácie, alebo služby nachádzajúce sa na Portáli Prevádzkovateľa. Užívateľ - pacient registráciou akceptuje všeobecné podmienky a zaväzuje sa ich dodržiavať.

II. Registrácia a pravidlá používania

2.1 Prístup do privátnych zón na horeuvedenom Portáli a využívanie jeho služieb sú podmienené registráciou.

2.2 Užívateľ – pacient sa registruje z dôvodu uľahčenia práce s Portálom (pri vypĺňaní formulára má prednastavené svoje osobné kontaktné údaje), kvôli správnemu objednávaniu sa k vybraným všeobecným a odborným lekárom. Zároveň s týmto pri registrácii oboznámený.

2.3 Pri registrácii je Užívateľ-pacient povinný poskytnúť o sebe pravdivé a aktuálne informácie a e-mailovú adresu, ktorá sa následne bude používať pri komunikácii s ním a pri objednávaní na lekárske vyšetrenia. Ak sa informácie uvádzané užívateľom dodatočne preukážu ako nepravdivé alebo vznikne odôvodnená pochybnosť o ich pravdivosti, rovnako v prípade nekorektného využívania Portálu zo strany užívateľa - pacienta má Prevádzkovateľ Portálu právo na okamžité zrušenie jeho registrácie. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu priamu či nepriamu škodu, ktorá môže užívateľovi vzniknúť v dôsledku zrušenia registrácie.

2.4 Používateľ – pacient je oprávnený využívať služby Portálu iba pre svoju osobnú potrebu, t.j. iba pre objednávanie svojej osoby na lekárske vyšetrenia (prípadne pre osoby zverené do starostlivosti).

2.5 Služby na www.mojlekar.eu sú poskytované užívateľom – pacientom bezplatne, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nie je zodpovedný za prípadné škody spôsobené Užívateľovi – pacientovi z nasledovných dôvodov:
- prípadnou nefunkčnosťou, úplnou alebo čiastočnou nedostupnosťou služby, alebo nedostupnosťou siete internet,
- inou príčinou, alebo následkom používania služby.

2.6 Užívateľ – pacient je povinný uchovávať svoje prístupové meno a heslo do Portálu takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu. V prípade prezradenia prístupového hesla tretím osobám, nenesie Prevádzkovateľ zodpovednosť za zneužitie údajov.

2.7 Účasť v Portáli je dobrovoľná a Užívateľ-paciet má právo od využívania služieb kedykoľvek odstúpiť s okamžitou účinnosťou.

2.8 Užívateľ-pacient má časovo neobmedzený prístup k svojmu kontu a informáciám o svojich zadaných objednávkach k lekárom, pokiaľ nezruší svoju registráciu na Portáli.

III. Vlastnícke oprávnenie

3.1 Značka a meno Portálu je výlučným vlastníctvom Prevádzkovateľa. Kopírovanie a následné zverejnenie akejkoľvek časti obsahu Portálu je možné iba s písomným súhlasom Prevázkovateľa.

IV. Zodpovednosť

4.1 Používateľ - pacient súhlasí, že:
 1. bude dodržiavať všetky platné zákony a nariadenia SR pri využívaní Portálu;
 2. nebude sa vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu ani to nepravdivo tvrdiť, alebo akokoľvek inak nesprávne popisovať svoje spojenie s akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou;
 3. nebude využívať službu pre ilegálne alebo nemorálne účely.
4.2 Používateľ-pacient sa zaväzuje, že nebude zverejňovať, propagovať alebo prenášať prostredníctvom služby žiadny nezákonný, znepokojujúci, hanlivý, urážlivý, výhražný, škodlivý, vulgárny, obscénny, nenávidený, rasovo či etnicky orientovaný obsah, ktorý podporuje jednanie vedúce k trestnému činu, občianskej neznášanlivosti, alebo akokoľvek inak porušuje platné zákony alebo nariadenia; alebo akýkoľvek inak nevyhovujúci a nežiaduci materiál každého druhu a povahy.

4.3 Prevádzkovateľ neschvaľuje Používateľovu - pacientovu komunikáciu, alebo údaje, ani nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek výhražný, hanlivý, obscénny, znepokojujúci alebo urážlivý materiál, ktorý je súčasťou takejto komunikácie alebo za akýkoľvek zločin, ku ktorému dopomohlo využívanie Portálu Prevádzkovateľa.

4.4 V prípade porušenia akéhokoľvek ustanovenia uvedeného v článku IV. sa používateľ-pacient vystavuje riziku trestného stíhania.

4.5 Ďalej Používateľ-pacient súhlasí s tým, že:
 1. nebude žiadnym spôsobom podsúvať alebo distribuovať súbory prostredníctvom Portálu, ktoré obsahujú vírusy, poškodené súbory alebo akýkoľvek podobný software alebo programy, ktoré by mohli poškodiť činnosť počítača niekoho iného;
 2. nebude zasahovať alebo narúšať siete spojené so službami;
 3. nebude používať žiadne zariadenia, software alebo program, alebo za pomoci iných prostriedkov sa nebude pokúšať zasahovať a narúšať riadnu prevádzku Portálu, služby a/alebo akékoľvek transakcie, ktorú tento Portál ponúka;
 4. neurobí nič, čo by spôsobilo nezmyselnú a neprimerane veľkú záťaž na technológii Prevádzkovateľa.
4.6 Tým, že Používateľ-pacient má prístup k službe, vyjadruje svoj súhlas, že nebude používať žiadne automatizované prostriedky (napr. agentov, roboty, scripty alebo spiders) a to zo žiadneho dôvodu.

4.7 Prevádzkovateľ môže, podľa vlastného uváženia, okamžite ukončiť Používateľovi-pacientovi prístup k službe, pokiaľ pri prevádzke porušil akýkoľvek bod čl. IV týchto Všeobecných podmienok.

V. Ochrana osobných údajov

5.1 Portál uchováva údaje o Používateľoch-pacientoch výlučne za účelom poskytovania vyššie špecifikovaných služieb – t.j. objednávania sa k vybraným všeobecným a odborným lekárom a pre odborného lekára. Registračné údaje o Používateľoch-pacientoch sú zhromažďované výlučne na základe súhlasu so spracovaním registrácie a iba v prípade, kedy ich táto osoba sama Portálu dobrovoľne poskytne. Prevádzkovateľ Portálu sa zaväzuje získané osobné údaje chrániť a zachovávať o nich mlčanlivosť.

5.2 Užívateľ-pacient môže kedykoľvek svoj súhlas s uchovávaním poskytnutých údajov pri registrácii odvolať. Tento krok má za následok zrušenie registrácie Užívateľa-pacienta v Portáli.

5.3 Prevádzkovateľ zaručuje, že získané údaje nie sú predávané ani iným spôsobom sprístupňované tretím osobám. Osobné údaje zadané cez internetové rozhranie získava výlučne lekár ktorý je koncovým spracovateľom, u ktorého sa Užívateľ-pacient sám prostredníctvom Portálu objednal.

5.4 Odoslaním údajov, požadovaných pri registrácii do Portálu vyjadruje Užívateľ-pacient súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. (Zadanie osobných údajov je nevyhnuté pre spracovanie objednávky lekárom a lekár tieto údaje spracováva za účelom vybavenia objednávky - vyšetrenia).

5.5 Prevádzkovateľ využíva webhostingové služby spoločnosti Speedweb s.r.o., Krásnohorská 3166/22, 851 07 Bratislava, IČO: 46845682, IČ DPH: SK2023612327, Zapísaný v OR: Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 84376/B

5.6 Prevádzkovateľ Nie je spracovateľom osobných údajov používateľov. Nijako osobné údaje nespracováva ani s nimi nenakladá. Prevádzkovateľ zabezpečuje prevádzku systému pre online objednávanie, ktorý zabezpečuje elektronckú komunikáciu medzi lekárom a pacientom za účelom efektívneho zadania objednávky, prípadne stornovanie objednávky. Spracovateľom osobných údajov je lekár - ambulancia resp. poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ku ktorému sa užívateľ - pacient objednáva.

5.7 Používateľ-pacient môže kedykoľvek požiadať o vymazanie všetkýchdár z databáz portálu mojlekar.eu, ktoré sa týkajú jeho registrácie. Po požiadaní budú všetky takéto dáta bez zbytočných odkladov nenávratne vymazané.

VI. Ukončenie používania služby

6.1 Ukončenie používania služby Užívateľom-pacientom

Používanie služby môže Užívateľ-pacient ukončiť kedykoľvek bez udania dôvodu s okamžitou platnosťou. Pokiaľ Užívateľ-pacient nesúhlasí alebo namieta niečo proti akémukoľvek ustanoveniu týchto všeobecných podmienok Portálu alebo ich neskoršej modifikácii, jediným riešením je okamžite ukončiť používanie služby. Zároveň Užívateľ-pacient zašle Prevádzkovateľovi žiadosť o zrušenie registrácie e-mailom, kde uvedie svoje prístupové údaje (meno a heslo). Po overení identity Užívateľa-pacienta, Prevádzkovateľ zruší jeho registráciu.

6.2 Ukončenie služby Prevádzkovateľom

Prevádzkovateľ môže ukončiť Používateľovu registráciu okamžite z akýchkoľvek dôvodov, predovšetkým pri porušení týchto Všeobecných podmienok Portálu.

VII. Záverečné ustanovenia

7.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť podmienky a rozsah služieb poskytovaných na Portáli. Zmena je platná a účinná a pre Užívateľa-pacienta záväzná dňom zverejnenia na webovej stránke www.mojlekar.eu. Užívateľ-pacient je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami Všeobecných podmienok. Ak bude užívateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto Všeobecných podmienok Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí.

7.2 Užívateľ-paciet a Prevádzkovateľ sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania www.mojlekar.eu a jeho služieb sa riadia účinným znením Všeobecných podmienok a ustanoveniami Obchodného zákonníka.

v Kanianke dňa 25. mája 2018
Prevádzkovateľ: Ellington a.s.

Ako sa objednať k lekárovi online

Zaregistrujte sa

 • Vyplňte Vaše kontaktné údaje a heslo
 • Po registrácii sa prihláste ako pacient

Vyberte si vhodný termín

 • Vyhľadajte si lekára v zozname lekárov
 • Vyberte a potvrďte vhodný termín podľa ponuky
 • Prezerajte si Vaše minulé aj budúce objednávky

Dostavte sa na vyšetrenie

 • 48 hodín pred vyšetrením Vás upozorníme automatickou emailovou pripomienkou
 • informujte ďalších lekárov a povedzte priateľom o online objednávaní mojlekar.eu

Máte otázky? Máme pre Vás odpovede…

Prečo sa musím zaregistrovať?
Môžem si upraviť moje údaje a zmeniť heslo?
Ako urobím objednávku?
Môžem zrušiť moju objednávku?
Ako viem, že som urobil/a objednávku?
Aké sú prednostné objednávky?
Čo mám robiť, ak lekár zrušil alebo presunul moju objednávku?
Čo v prípade, že zabudnem na termín vyšetrenia?
Je online objednanie mojlekar.eu bezpečné?
Nenašiel/šla som svojho lekára na mojlekar.eu
Môžem na jednu emailovú adresu zaregistrovať viac pacientov?
Ako objednávať deti, keď nemajú email?

Referencie lekárov

Doc. MUDr. Alexander Jurko, PhD.
Pediatrická kardiológia LTV s.r.o. Martin
Naši pacienti hovoria, že sme s online objednávaním predbehli dobu. Sú veľmi spokojní a my viac ...

mojlekar.eu už využíva

112612 pacientov. Online sme vybavili
1204598 objednávok k lekárom.

mojlekar.eu | Kontaktujte nás | Kariéra | Zmluvné podmienky | Správy | Blog mojlekar.eu | Zoznam ambulancií | Zoznam špecializácií

Created by 2009 - 2024 Ellington a.s. © All rights reserved. Version 4.00