Online objednanie k lekárom mojlekar.eu
| Online objednanie k lekárovi | Registrácia pacient | Registrácia lekár

Už za 5 minút môžete objednávať online

Zadarmo na 30 dní, bez záväzkov

Registrácia ambulancie - hlavný profil a fakturačné údaje

Počet ambulancií:
Obchodný názov
Ulica a číslo
Mesto PSČ
IČO IČ DPH
Kontaktná osoba Telefón
E-mail (pre fakturáciu)

Informácie o Vašej ambulancii

Špecializácia
Názov ambulancie
Ulica a číslo, mesto
Popis polohy
Popis ambulancie
Mená lekárov:
(Mená oddeľujte čiarkami)
Web Telefón
E-mail pre prihlásenie
Heslo
Zopakujte heslo
(Prepíšte znaky z modrého obrázku)
Všeobecné zmluvné podmienky www.mojlekar.eu

I. Základné ustanovenia a pojmy v zmluve

1.1 Prevádzkovateľom portálu je spoločnosť Ellington a.s. .:
Za lančekom 715/5, 972 17 Kanianka
IČO 43 892 809
DIČ: 2022512052

kontaktný e-mail: info@mojlekar.eu
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Trenčín., oddiel Sa, vložka č.: 10549/R
(ďalej len Prevádzkovateľ)

1.2 Prevádzkovateľ aktuálne prevádzkuje tento portál: www.mojlekar.eu (ďalej len Portál). Portál umožňuje registrovanému Užívateľovi-lekárovi najmä prezentovať svoju ambulanciu či zdravotnícke zariadenie, prehľadne viesť evidenciu objednaných pacientov, objednávať svojich pacientov na ďalšie vyšetrenia u iných špecialistov online.

1.3 Užívateľ-lekár je firma, lekár, ambulancia, zdravotnícke zariadenie, ktorý vyplnil príslušný registračný formulár a uhradil zaslanú proforma faktúru za využívanie služieb Portálu. Užívateľ-lekár registráciou v celosti bez výhrad akceptuje všeobecné zmluvné podmienky a zaväzuje sa ich dodržiavať.

II. Registrácia

2.1
Prístup do privátnych zón na horeuvedenom Portáli a využívanie jeho služieb sú podmienené registráciou.
Užívateľ – lekár (firma, lekár, ambulancia, zdravotnícke zariadenie) musí do registračného formulára uviesť požadované aktuálne, kompletné informácie o firme/lekárovi/ambulancii/zdravotníckom zariadení; udržiavať tieto informácie stále aktuálne a na požiadanie poskytnúť Prevádzkovateľovi chýbajúce údaje potrebné k registrácii alebo fakturácii.

2.2 Registračné údaje Užívateľa-lekára budú slúžiť pre spracovanie zálohových faktúr a daňových dokladov, a na marketingové účely Prevádzkovateľa.

2.3 Po úspešnej registrácii bude Užívateľovi-lekárovi vytvorený virtuálny účet. Prístup k službám a ich používanie je možné cez kombináciu užívateľského mena (e-mailu) a hesla. Užívateľ-lekár sa zaručuje, že sám, resp. jeho kontaktná osoba zachová v tajnosti svoje užívateľské meno a heslo, a že nedovolí žiadnej neoprávnenej strane používať tieto služby. Súhlasí s tým, že budete Prevádzkovateľa okamžite informovať o každom porušení bezpečnosti, o ktorom sa dozvedel.

III. Pridávanie ambulancií a využívanie funkcií Portálu

3.1
Vytvorenie profilu jednej (samostatnej) ambulancie
Užívateľ-lekár vyplní základné údaje o ambulancii spolu s registračným formulárom. Následne nastaví parametre pre objednávanie a ďalšie nastavenia svojej ambulancie. Profil ambulancie obsahuje aj tzv. SuperAdmin, ktorý umožňuje zmeniť fakturačné údaje Užívateľa-lekára a prístup k prehľadu vystavených faktúr za využívanie služieb Portálu.

3.2 Vytvorenie profilu súboru ambulacií (klinika, nemocnica a pod.)
Užívateľ-lekár vyplní základné údaje o jednej ambulancii spolu s registračným formulárom. Následne nastaví parametre pre objednávanie a ďalšie nastavenia tejto ambulancie. Profil tejto prvej ambulancie obsahuje aj tzv. SuperAdmin, ktorý umožňuje pridať ďalšie ambulancie, pre ktoré bola objednaná licencia, zmeniť fakturačné údaje Užívateľa-lekára a prístup k prehľadu vystavených faktúr za využívanie služieb Portálu. Následne môže Užívateľ-lekár vytvoriť profily ďalších ambulancií aj so samostatnými prihlasovacími údajmi. Druhá a ďalsie pridané ambulancie už prístup do SuperAdminu nemajú (t.j. nemôžu so svojimi prihlasovacími údajmi pridávať ambulancie, meniť fakturačné údaje a nemajú prístup k prehľadu faktúr).

3.3 Užívateľ-lekár má ďalej možnosť kedykoľvek nastavenia svojho profilu ambulancie meniť, prijímať, zadávať, rušiť objednávky do svojej ambulancie, objednávať svojich pacientov k iným špecialistom.

4.3 Prevádzkovateľ si má právo bez súhlasu Užívateľa-lekára služby Portálu upravovať, inovovať pre zabezpečenie zlepšenia a prispôsobenia novým trendom. Zároveň si vyhradzuje právo ukončiť akúkoľvek súčasť služieb. Prevádzakovateľ Vám poskytne maximálne množstvo informácií o takejto zmene alebo ukončení, ak to bude za daných okolností možné. Takýto oznam bude zverejnený na tejto stránke.

IV. Poplatky za využívanie služieb portálu

4.1 Poplatok za využívanie služieb Portálu je uvedený v AKTUÁLNOM CENNÍKU a je stanovený za obdobie 365 dní (1 rok). Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cenníka služieb. Nový cenník služieb vstupuje do platnosti jeho zverejnením na Portáli. Prevádzkovateľ však garantuje Lekárovi-užívateľovi nemennú cenu služieb Portálu počas obdobia, za ktoré už uhradil faktúru.

4.2 Zálohová faktúra so splatnosťou 14 dní bude Užívateľovi-lekárovi automaticky zaslaná na e-mailovú adresu uvedenú v registrácii do 24 hodín po odoslaní registračného formulára. Po jej úhrade bude vystavená daňová faktúra s nulovým doplatkom poštou na adresu uvedenú v registrácii.

4.3 Následne bude zálohová faktúra Užívateľovi-lekárovi automaticky zaslaná na e-mailovú adresu uvedenú v registrácii vždy 14 dní pred skončením obdobia uvedeného v poslednej uhradenej faktúre tohto Užívateľa-lekára. Po jej uhradení môže Užívateľ-lekár využívať služby portálu ďalších 365 dní.

4.4 Užívateľ-lekár nemá žiadne záväzky uhradiť poplatok za využívanie služieb portálu na ďalšie obdobie. Pokiaľ neuhradí zálohovú faktúru, prezentácia jeho ambulancie/ambulancií bude po uplynutí splatnosti zálohovej faktúry deaktivovaná.

V. Vlastnícke oprávnenie

5.1 Užívateľ-lekár udeľuje Prevádzkovateľovi všetky práva k uverejneniu každého zadaného obsahu, textov, obchodných značiek, obchodných mien, zoznamov, ktoré umiestnením na Portáli autorizuje pre použitie v službe. Súčasne Užívateľ-lekár zodpovedá za to, že má oprávnenie k používaniu ochranných známok a značiek, ktorých nie je vlastníkom. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek spory vzniknuté porušením autorských práv.

5.2 Značka a meno Portálu môže Užívateľ-lekár používať iba v súvislosti s odkazom na daný portál. O takomto použití musí informovať Prevádzkovateľa.

VI. Zodpovednosť

6.1 Užívateľ-lekár zodpovedá Prevádzkovateľovi za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z ustanovení týchto Všeobecných zmluvných podmienok, resp., že neuviedol pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.

6.2 Užívateľ-lekár je povinný uchovávať prístupové meno a heslo do Portálu takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu. V prípade prezradenia prístupových údajov tretím osobám alebo v prípade umiestnenia neautorizovaných doplnkov do rozhrania Portálu vytvorených Užívateľom-lekárom, nenesie Prevádzkovateľ zodpovednosť za zneužitie údajov.

6.3 Užívateľ-lekár zodpovedá za prevádzku vlastného konta a súhlasí, že je zodpovedný za činy každého, kto použije jeho prihlasovacie údaje (meno a heslo), za obsah Užívateľom-lekárom publikovaných vecí, alebo za akékoľvek ďalšie prenosy uskutočnené prostredníctvom Portálu.

6.4 Ďalej Užívateľ-lekár súhlasí, že:
 1. bude dodržiavať všetky platné zákony a nariadenia pri používaní služby vrátane Zákona o ochrane osobných údajov;
 2. nebude sa vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu ani to nepravdivo tvrdiť, alebo akokoľvek inak nesprávne popisovať svoje spojenie s akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou;
 3. nebude využívať službu pre ilegálne alebo nemorálne účely;
 4. nebude uverejňovať obsah, ktorý poškodzujúce dobré meno inej fyzickej či právnickej osoby.
6.5 Užívateľ-lekár sa zaväzuje, že nebude zverejňovať, propagovať alebo prenášať prostredníctvom služby žiadny nezákonný, znepokojujúci, hanlivý, urážlivý, výhražný, škodlivý, vulgárny, obscénny, nenávidený, rasovo či etnicky orientovaný obsah, ktorý podporuje jednanie vedúce k trestnému činu, občianskej neznášanlivosti, alebo akokoľvek inak porušuje platné zákony alebo nariadenia; alebo akýkoľvek inak nevyhovujúci a nežiaduci materiál každého druhu a povahy.

6.6 Prevádzkovateľ neschvaľuje Užívateľov-lekárov obsah, či inú jeho komunikáciu, zverejnenie, alebo údaje, ani nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek výhražný, hanlivý, obscénny, znepokojujúci alebo urážlivý materiál, ktorý je súčasťou takéhoto obsahu alebo za akýkoľvek zločin, ku ktorému dopomohlo využívanie Portálu Prevádzkovateľa.

6.7 V prípade porušenia akéhokoľvek ustanovenia uvedeného v článku VI sa Užívateľ-lekár vystavuje riziku trestného stíhania.

6.8 Ďalej Užívateľ-lekár súhlasí s tým, že:
 1. nebude žiadnym spôsobom podsúvať alebo distribuovať súbory, ktoré obsahujú vírusy, poškodené súbory alebo akýkoľvek podobný software alebo programy, ktoré by mohli poškodiť činnosť počítača niekoho iného;
 2. nebude zasahovať alebo narúšať siete spojené so službami;
 3. nebude používať žiadne zariadenia, software alebo program, alebo za pomoci iných prostriedkov sa nebude pokúšať zasahovať a narúšať riadnu prevádzku Portálu, služby a/alebo akékoľvek transakcie, ktorú tento Portál ponúka;
 4. neurobí nič, čo by spôsobilo nezmyselnú a neprimerane veľkú záťaž na technológii Prevádzkovateľa.
6.9 Tým, že má Užívateľ-lekár prístup k službe, vyjadruje svoj súhlas, že pri používaní Portálu bude používať len prostriedky, ktoré mu poskytuje Prevádzkovateľ alebo spoločnosť poverená Prevádzkovateľom. Užívateľ-lekár taktiež súhlasí, že nebude používať žiadne automatizované prostriedky (napr. agentov, roboty, scripty alebo spiders) a to zo žiadneho dôvodu.

6.10 Porušenie autorských práv tretej strany.
V prípade, že Užívateľ-lekár zverejní alebo sprístupní informácie alebo iný materiál, ktorý porušuje autorské práva tretej strany, môže Prevádzkovateľ, ukončiť prístup k jeho službám. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté takýmto spôsobom.

6.11 Prevádzkovateľ môže, podľa vlastného uváženia, okamžite ukončiť Užívateľovi-lekárovi prístup ku službe, pokiaľ pri prevádzke porušil akýkoľvek bod týchto Všeobecných zmluvných podmienok bez nároku na náhradu, resp. vrátenie uhradeného poplatku alebo jeho časti za používanie služieb Portálu.

VII. Obmedzenie zodpovednosti

7.1 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené stratou zisku, využívaním údajov a iného nehmotného majetku alebo za všetky škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo neschopnosti používať Portál alebo kvôli neoprávnenému prístupu a to i vtedy, pokiaľ bol Prevádzkovateľ upozornený na možnosť týchto škôd. V prípade technickej poruchy servera Užívateľ-lekár nebude žiadať od Prevádzkovateľa finančnú náhradu. Úlohou Prevádzkovateľa je v čo najkratšom čase tento problém odstrániť. V prípade, že objednaný pacient sa nedostaví na vyšetrenie Užívateľ-lekár nebude vymáhať od Prevádzkovateľa finančnú náhradu.

VIII. Ochrana osobných údajov

8.1 Ochrana údajov na Portáli

Portál zhromažďuje osobné údaje o Užívateľov-lekároch výlučne za účelom poskytovania služieb, spracovania a tlače daňových dokladov, sociodemografické spracovanie a marketingové účely spoločnosti Ellington a.s.. Registračné údaje o Užívateľoch-lekároch sú zhromažďované výlučne na základe súhlasu so spracovaním registrácie fyzickej alebo právnickej osoby a iba v prípade, kedy ich táto osoba sama Portálu dobrovoľne poskytne.
8.2 Prevádzkovateľ zaručuje, že získané údaje nie sú predávané ani iným spôsobom sprístupňované tretím osobám, výnimku tvorí účtovnícka firma , ktorá spracúva účtovnú agendu spoločnosti Ellington a.s.. Ak Užívateľ-lekár nechá voľne prístupné svoje osobné údaje pre návštevníkov Portálu, nepovažuje sa to za porušenie ochrany osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa.
8.3 Odoslaním údajov, vyžadujúcich pri registrácií do Portálu vyjadruje Užívateľ-lekár súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

IX. Ukončenie používania služieb Portálu

9.1 Ukončenie používania služby Užívateľom-lekárom

Službu môže Užívateľ-lekár ukončiť kedykoľvek bez udania dôvodu s okamžitou platnosťou od doručenia oznámenia Prevádzkovateľovi. Pokiaľ Užívateľ-lekár nesúhlasí alebo namieta niečo proti akémukoľvek ustanoveniu týchto Všeobecných zmluvných podmienok Portálu alebo jeho neskoršej modifikácii, jediným riešením je okamžite ukončiť používanie služby a informovať Prevádzkovateľa o ukončení. Zároveň Užívateľ-lekár zašle Prevádzkovateľovi žiadosť o zrušenie registrácie e-mailom, kde uvedie svoje prístupové údaje (meno a heslo). Po overení identity Užívateľa-lekára, Prevádzkovateľ zruší jeho registráciu.
Nárok na vrátenie alikvótnej čiastky uhradeného poplatku však odstúpením od tejto zmluvy nevzniká.

9.2 Ukončenie služby Prevádzkovateľom
Prevádzkovateľ môže ukončiť Užívateľovu-lekárovu registráciu a využívanie služieb Portálu okamžite v prípade, že Užívateľ-lekár porušil tieto Všeobecné zmluvné podmienky a toto porušenie sa nedá napraviť alebo toto porušenie nebolo odstránené do 5 dní, alebo pokiaľ sa Užívateľ-lekár stal platobne neschopným/nesolventným podľa Zákona o platobnej neschopnosti.

9.3 Na základe ukončenia poskytovania služby
V prípade ukončenia poskytovania služby (po uplynutí predplateného obdobia a neuhradení proforma faktúry na ďalšie obdobie zo strany Užívateľa-lekára), je právo Užívateľa-lekára využívať službu okamžite zrušené a Užívateľ-lekár súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ môže vymazať všetky materiály, obsah v jeho konte a zablokovať ďalší prístup k týmto údajom.

X. Záverečné ustanovenia

10.1 V prípade, že niektoré nariadenia týchto Všeobecných zmluvných podmienok bude celé, alebo sčasti, prehlásené za neplatné, nevynútiteľné alebo neúčinné, bude zostávajúca časť týchto Všeobecných zmluvných podmienok platiť v plnom rozsahu. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky a všetky ich modifikácie predstavujú celú zmluvu medzi stranami. Podľa tejto dohody Užívateľ-lekár nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevázkovateľa previesť na niekoho iného žiadny podiel/výhody.

10.2 Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom-lekárom sa riadia právnymi predpismi SR a budú predmetom patriacim do výlučnej jurisdikcie súdov v Slovenskej republike. Vo veciach neupravovaných týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení.

10.3 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť Všeobecné zmluvné podmienky. Zmena je platná a účinná a pre Užívateľa-lekára záväzná dňom zverejnenia na webovej stránke www.mojlekar.eu. Užívateľ-lekár je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami Všeobecných zmluvných podmienok. Ak bude užívateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto Všeobecných zmluvných podmienok Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí.

10.4 Všeobecné zmluvné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1. októbra 2009.

v Bojniciach dňa 1. februára 2015
Prevádzkovateľ: Ellington a.s.

Ako úspešne objednávať pacientov

Zaregistrujte sa

 • Vyplňte Vaše kontaktné údaje a heslo
 • Zadajte údaje a popis Vašej ambulancie
 • Po registrácii sa prihláste emailom a heslom

Vytvorte si profil ambulancie

 • Nastavte si ordinačné hodiny a časové snímky
 • Vyhraďte si termíny pre objednávky pacientov
 • Pridajte si objednávky, ktoré už máte v ambulancii

Objednávajte online

 • Povedzte svojim pacientom a kolegom o online objednávaní mojlekar.eu
 • Zadávajte všetky objednávky do mojlekar.eu

Vyskúšajte 30 dní zadarmo, bez záväzkov

Vy sami zistíte výhody online objednávania mojlekar.eu, hlavne úsporu času, menej telefonátov a menej papierovania.

Pravidlá 30 dní zadarmo, bez záväzkov
 • Po registrácii bude vystavená proforma faktúra, ktorú môžete počas 30 dní uhradiť a automaticky získavate online objednávanie na 1 rok
 • Ak sa rozhodnete ďalej nepoužívať online objednávanie a proforma faktúru neuhradíte, Váš profil bude po uplynutí 30 dní deaktivovaný, bez ďalších záväzkov

Cena za online objednávanie
 • Používanie online objednávania je spoplatnené ročným paušálnym poplatkom 118.8 € za 1 ambulanciu
 • Po uhradení proforma faktúry vystavíme faktúru – riadny daňový doklad s nulovým doplatkom
 • Pred skončením platnosti licencie bude vystavená proforma faktúra s paušálnym poplatkom na ďalší rok

Máte otázky? Máme pre Vás odpovede…

Ako objednávať pacientov online

Ako začať?
Ako nastavím systém objednávania?
Môžem si v systéme nastaviť termíny len pre moje objednávky?
Ako uvidím objednávky?
Môže sa stať, že sa na jeden termín objednajú dvaja pacienti?
Môžem neskôr upraviť svoje údaje a ordinačné hodiny?
Môžem objednať pacienta k môjmu kolegovi?
Čo s objednávkami, ak musím uzavrieť ambulanciu?

Online objednávanie pre viac ambulancií

Je online objednávanie vhodné aj pre viac ambulancií alebo kliniku?
Ako pridáme viac ambulancií?
Viete nám individuálne poradiť v prípade viac ambulancií?

Internet a bezpečnosť

Stačí nám počítač a pripojenie na internet?
Čo robiť v prípade výpadku internetu?
Sú objednávky vždy aktualizované? Zálohujete moje dáta?
Je online objednávanie bezpečné?

Koľko stojí online objednávanie

Ako môžem vyskúšať online objednávanie na 30 dní zadarmo?
Aká je cena online objednávania?
Ako prebieha fakturácia?
Ako prebieha znovuobnovenie licencie?
Ako môžem zvýšiť počet online objednávok?

Referencie lekárov

Marcel Šimurka
Manager IT a zdravotníckej techniky, Nemocnica Handlová
Systém mojlekar.eu sa u nás zabehol, lékari a pacienti ho využívajú k obojstrannej spokojnosti. Pacientom viac ...

mojlekar.eu už využíva

111266 pacientov. Online sme vybavili
1183337 objednávok k lekárom.

mojlekar.eu | Kontaktujte nás | Kariéra | Zmluvné podmienky | Správy | Blog mojlekar.eu | Zoznam ambulancií | Zoznam špecializácií

Created by 2009 - 2024 Ellington a.s. © All rights reserved. Version 4.00